PRIVACYVERKLARING

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

1.  INLEIDING

Groep Caenen Capital Fund wordt hieronder afgekort als GCCF.

Dit privacy statement legt uit hoe de verschillende firma’s van Groep Caenen Holding, met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121, omgaan met de persoonsgegevens van haar klanten en alle andere natuurlijke personen die met  GCCF in contact staan.

De Privacywetgeving (in het bijzonder de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en de “Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016”, ook gekend als “General Data Protection Regulation” (GDPR)) biedt waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (natuurlijke) personen met betrekking tot het verwerken van hun Persoonsgegevens. GCCF heeft in lijn met voormelde wetgeving deze Privacyverklaring opgesteld.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van GCCF kent en begrijpt.  Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft.  Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Deze verklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

Meer algemene informatie over de gegevensverwerking kan worden bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door GCCF op zorgvuldige wijze verwerkt en dit in overeenstemming met de wet. Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot GCCF. U kunt contact met de firma opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@caenen.be. Persoonsgegevens worden enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verkregen. In artikel III worden de doeleinden voor de goede orde nader bepaald. 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien voldaan is aan minimaal één van de volgende rechtmatige voorwaarden:

GCCF kan o.m. volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken (niet-limitatieve opsomming):

 

3. VERWERKINGSDOELEINDEN

GCCF verwerkt enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden binnen GCCF beschikbaar gesteld aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn, zoals nader bepaald in artikel VIII.

Bij het nalaten van uw contactgevens via invulformulieren, in het kantoor of op gelijk welke andere wijze bij Caenen gaat u akkoord met de privacy policy van Caenen, dat uw gegevens mogen gebruikt worden voor marketingdoeleinden (o.a. maandelijkse nieuwsbrieven, mariagemails, ...) van Caenen of hieronder vallende vennootschappen. U behoudt ten alle tijde het recht om zich uit te schrijven via de aanwezige uitschrijfknoppen.

GCCF verzamelt en gebruikt persoonsgegevens o.m. met het oog op :

De betrokkene is uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die men zelf verstrekt.

4. VERSPREIDING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

GCCF kan een beroep doen op externe dienstverleners in haar bedrijfsvoering. Aan deze externe dienstverleners kan GCCF Persoonsgegevens overmaken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun opdrachten.

GCCF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verrichtingen van externe dienstverleners, evenmin wanneer GCCF of deze externe dienstverleners persoonsgegevens (moeten) overmaken op grond van (i) een wettelijke bepaling, (ii) een gewettigd belang, (iii) een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende of administratieve overheid, (iv) een politie-, opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of (v) een gerechtelijke beslissing.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

GCCF treft, rekening houdend met: (i) de stand van de techniek; (ii) de kosten van de tenuitvoerlegging; (iii) de risico’s die de verwerking met zich meebrengt; (iv) en de aard van de persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onder meer vernietiging, verlies, vervalsing, ongewenste verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van GCCF. GCCF is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst GCCF u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en GCCF te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoons-gegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om GCCF om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door  GCCF een administratieve kost worden aangerekend.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht GCCF te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van GCCF om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan GCCF.

Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. GCCF zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In desbetreffend geval zal u dit meegedeeld worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan GCCF verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart GCCF dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door GCCF uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

Klachten

De betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be) indien hij/zij meent dat GCCF de privacywetgeving niet correct toepast.

Weigering van verwerking persoonsgegevens

Indien de betrokkene niet akkoord zou gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door GCCF, dan kan dit betekenen dat GCCF de gewenste verbintenissen of overeenkomsten niet of slechts gedeeltelijk kan aangaan en/of uitvoeren. Mogelijks kan GCCF dan ook niet de dienstverlening garanderen waar de klant normaal recht op heeft. GCCF kan in dit geval onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor een minder vlotte uitvoering van de door beide partijen opgemaakte overeenkomst.

7. BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende een in de tijd beperkte periode die niet langer is dan noodzakelijk rekening houdende met de redenen van verwerking die geval per geval worden bepaald.

GCCF hanteert een maximale bewaartermijn die in principe gelijk is aan de wettelijke verjarings- of vervaltermijnen die van toepassing zijn. Zo zal GCCF persoonsgegevens in het kader van bijv. een woningaankoop met toepassing van de Woningbouwwet in de regel gedurende 10 jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering bijhouden.

Deze periode is gelinkt aan de fiscale en wettelijke verplichtingen van GCCF, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, zoals daar zijn:

8. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

GCCF ziet erop toe dat bepaalde medewerkers (of categorieën van personen) toegang hebben tot de persoonsgegevens van de betrokkene. Hiermee wordt bedoeld dat alleen die mensen die voor het uitvoeren van hun functie toegang nodig hebben, toegang zullen verkrijgen. Deze gemachtigde personen hebben zich bovendien tegenover GCCF verbonden tot het bewaren van de nodige discretie en vertrouwelijkheid. Indien de Betrokkene zijn recht van toegang uitoefent overeenkomstig voormeld artikel 6, zal GCCF hem/haar het overzicht meedelen. Wanneer de Betrokkene een e-mail of andere berichten naar GCCF verzendt, is het mogelijk dat GCCF die berichten bewaart. Soms vraagt GCCF naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze gegevens kunnen ook intern doorgespeeld worden aan o.a. de dienst boekhouding, verkoop, enz.

Voor de persoonsgegevens die door externe dienstverleners, optredend als verantwoordelijke voor de verwerking, worden verwerkt, kan de Betrokkene zich richten tot die specifieke dienstverlener(s).

9. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

GCCF hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

GCCF neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van GCCF gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal GCCF onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal GCCF u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website www.gccf.be kunnen cookies op de computer van de bezoeker geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Door de website van GCCF te gebruiken aanvaardt de Betrokkene het gebruik van Cookies.

Google Analytics

GCCF doet een beroep op Alphabet Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna “Google” genoemd) voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. IP-adres) door het gebruik van de analysetool Google Analytics voor haar website www.gccf.be maakt.

Google Analytics gebruikt anonieme sleutels (een willekeurige set van gegevens gebruikt voor dezelfde doeleinden als cookies op platformen, inclusief bepaalde mobiele toestellen waar geen cookietechnologie beschikbaar is) om het gebruik van digitale platformen door gebruikers te traceren en te analyseren. Deze digitale platformen zijn onder meer de website www.gccf.be, en andere webpagina’s van GCCF. De informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van het digitaal platform wordt overgemaakt aan en opgeslagen door Google. Deze informatie betreft onder meer taal, regionale informatie, toestel en netwerk.

Google zal deze informatie op geaggregeerde wijze gebruiken om de interactie van de gebruikers met de platformen te meten, het gebruik te analyseren en rapporten samen te stellen over de activiteiten op het platform.

Google kan deze informatie ook overmaken aan derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer derden de informatie verwerken voor rekening van Google.

GCCF zal anonieme en algemene rapporten van Google gebruiken met als enig doeleinde het gebruik van de digitale platformen te evalueren en ze te verbeteren of optimaliseren.

De betrokkene kan het privacy beleid van Google consulteren via www.google.com.

11. BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJK RECHT – AANVAARDING

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elke geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze verklaring.

Door de website te bezoeken aanvaardt de Betrokkene alle bepalingen van deze Privacyverklaring.