Disclaimer

De website van Groep Caenen Capital Fund werd met de grootste zorg opgesteld. Desondanks kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op onze site. De vennootschap Groep Caenen  Capital Fund en alle andere vennootschappen die samen Groep Caenen vormen, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onze zijde en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. Het gebruik van de website houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

Deze website is op geen enkele wijze bedoeld om een openbaar aanbod uit te maken van effecten in de vennootschap, en mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die hier in België toegang tot hebben. Het beschikbaar stellen op het internet  – dat enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een aanbod uit te maken in enig rechtsgebied buiten België. Het reproduceren van deze elektronische versie op een andere website dan deze van de vennootschap of op enige andere locatie in gedrukte vorm met het oog op de distributie daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Geen enkel element van de informatie uit dit informatiememorandum of van op de website van de vennootschap, noch een kopie ervan, mag worden meegenomen of verzonden in en naar, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid [in, de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan, of elders] buiten België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

U dient uw eigen beoordeling te maken van de informatie die u wordt verstrekt. Enige inschattingen of vooruitzichten die in dit document of op de website van de vennootschap zijn opgenomen, zijn in belangrijke mate gebaseerd op elementen van subjectieve beoordeling, die correct of niet correct kunnen zijn, en op de huidige omstandigheden, die op korte termijn significant kunnen wijzigen. Er bestaat geen zekerheid dat deze inschattingen of verwachtingen correct zijn of zich zullen verwezenlijken. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, ontwikkelingen of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of gesuggereerd in dit informatiememorandum of op de website van de vennootschap. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Heel wat factoren kunnen tot gevolg hebben dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document of op de website van de vennootschap aangaande tendensen of activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen voortzetten in de toekomst. 

Niemand geeft (uitdrukkelijk of impliciet) enige waarborgen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van dit document of enige andere informatie m.b.t. de voorgenomen aanbieding. 

Niemand zal enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in dit document meedelen ten gevolge van enige wijziging in de inschattingen of vooruitzichten of enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid of volledigheid of het gebruik van, noch verplichting tot het up-to-date houden van, de informatie opgenomen in dit informatiememorandum of op de website van de vennootschap.

Deze informatie mag niet worden begrepen als het geven van een advies of het doen van een aanbeveling [en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling]. De beleggers wordt aangeraden om hun eigen juridisch, fiscaal, en/of beleggingsadviseur te raadplegen met betrekking tot de aanbieding van, en inschrijving op, de obligaties, rekening houdend met hun specifieke situatie. 

Er mogen geen geldmiddelen, obligaties of andere vergoedingen worden aangeboden of aangevraagd via de website van de vennootschap of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegelaten of indien het aanbod of verzoek wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. [Dergelijke geldmiddelen of vergoedingen die worden verstuurd als reactie op dit informatiememorandum of de website van de vennootschap, worden niet aanvaard.] Een belegger moet zelf onderzoeken of hij op de aanbieding van de obligaties kan ingaan. Het is zijn verantwoordelijkheid de wetten van het rechtsgebied waar hij woont of verblijft, of waarvan hij de nationaliteit heeft, volledig na te leven (met inbegrip van het bekomen van eender welke vergunningen van een overheid, regelgevende instantie of ander die vereist zou kunnen zijn).

Deze website is geen prospectus in de zin van de Belgische financiële reglementering, en de uitgifte van de obligaties valt niet onder het toepassingsgebied van de financiële reglementering. De informatie opgenomen in dit informatiememorandum werd niet vooraf gecontroleerd. Geen overheid heeft zich uitgesproken over dit informatiememorandum, of de opportuniteit en de kwaliteit van deze verrichting beoordeeld, noch de toestand van de personen die ze verwezenlijken. 

 

VERANTWOORDELIJKE VENNOOTSCHAP

Groep Caenen Capital Fund
Leopoldlaan 121
8430 Middelkerke
059 40 40 40
info@groepcaenencapitalfund.be

 

PRIVACY POLICY

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

1.    Algemeen informatie.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is. 
Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link; 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet
Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

2.    Wie zijn we?

GROEP CAENEN CAPITAL FUND NV is een vennootschap gespecialiseerd in het aankopen en onmiddellijk verkopen van gronden met recht van opstal. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om onze vastgoedactiviteiten op een efficiënte manier mogelijk te maken en zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:


GROEP CAENEN CAPITAL FUND NV, afdeling privacy, Leopoldlaan 121 te 8430 MIDDELKERKE
of via privacy@groepcaenen.be
of 059 40 40 40
of contactformulier op http://www.gccf.be

3.    Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens zoals onder andere uw naam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, adres, e-mail adres, telefoonnummer in het kader van onze werkzaamheden als erkend vastgoedmakelaar. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

•    Het leveren van onze diensten: wij gebruiken uw gegevens zodat wij het aankopen, verkopen van onroerende goederen kunnen realiseren. Uw gegevens worden daarnaast ook gebruikt om u te contacteren en informeren over ons aanbod.
•    Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze aanbiedingen, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link onderaan in de nieuwsbrief.
 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:
•    omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
•    omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
•    omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn;
•    omdat wij over een gerechtvaardigd belang beschikken.


4.    Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit. 
Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.    Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@groepcaenen.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.
U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@groepcaenen.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.
Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres privacy@groepcaenen.be.
Er kan tot slot ook klacht neergelegd worden bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:
•  Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België Adres
•  commission@privacycommission.be Telefoon
•  +32 (0) 2.274.48.00
•  www.privacycommission.be

 

6.    Cookies

Opdat de gebruiker van http://www.groepcaenencapitalfund.be van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt http://www.groepcaenencapitalfund.be gebruik van cookies.
Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van http://www.groepcaenencapitalfund.be worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.
De meeste cookies van http://www.groepcaenencapitalfund.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.
Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.
Waarschuwing: de website http://www.groepcaenencapitalfund.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt..

 

COPYRIGHT

Alle teksten/beelden/panden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Groep Caenen Capital Fund NV.